اولین دوره فشرده تربیت مربی موسیقی کودک با همکاری موسسه بسته نگار اصفهان در قشم و آکادمی موسیقی ماهور